ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия и правила за предоставяне на картинг услуги

I. Приложимост?

1.1 С тези Общи Условия се уреждат отношенията между Делта карт ООД, наричано за краткост “ПИСТАТА”, и потребителите на услугата “картинг и спортна екипировка под наем”, наричани за краткост “КЛИЕНТА/ИТЕ”. Общите Условия се прилагат при предоставянето на всички видове услуги от картинг пистата.
1.2 За приемане на Общите Условия и сключването на договор с ПИСТАТА се счита момента, в който КЛИЕНТА заплати за съответната услуга

II. Декларация

2.1 Във връзка с изискването за подписване на Декларация, КЛИЕНТЪТ предоставя минимални лични данни (име, фамилия, дата на раждане, град, държава, имейл), които да позволяват неговата идентификация, за сключването на договор за наем на картинг и спортна екипировка и други услуги предоставяни от ПИСТАТА.
2.2 С Декларацията се изисква деклариране от КЛИЕНТА на определени факти и обстоятелства за неговото здравословно състояние, информираност с риска, който поема с потреблението на услугата, както и че е запознат с настоящите Общи Условия, Правилата за ползване на услугата, ограниченията и забраните, както и всички други изисквания за безопасност, достъпни на информационното табло на пистата и/или на интернет страницата на пистата.
2.3 Пилотирането на лица под 16 години става задължително със писмено съгласие на родител/настойник на лицето (чрез подпис на Декларация). Лица с височина под 1.30м не се допускат до самостоятелно пилотиране.
2.4 Текстът на подписваната от всеки клиент декларация е неразделна част от Общите условия на пистата.

III. Лични данни

3.1 Предоставените, от подписаната на хартиен носител декларация, лични данни не се обработват (освен за съхранение), не се предават на трети страни (освен в предвидените от закона случаи и/или при предявяване на претенция от страна на клиент срещу пистата) и не подлежат на заличаване, до изтичане на предвидения в закона давностен срок, на основание чл.17, параграф 3, буква „д“ от Регламент (ЕС) 2016/679, за установяването, упражняването или защитата на правни претенции от страна на клиента и/или от страна на пистата.
3.2 Декларацията се архивира по дата на сключване на договора и се унищожава след изтичане на предвидения в закона давностен срок.
3.3 Във всеки един момент КЛИЕНТА има право на достъп до личните си данни, както и да ги коригира и/или да бъдат заличени, когато са налице предпоставките за това, посредством заявление, отправено до администратора в писмена форма или по електронен път на имейл privacy@racefacer.com.

IV. RaceFacer Регистрация

4.1 При регистрация на КИОСК, КЛИЕНТЪТ създава личен профил в социалната мрежа: RaceFacer.com. Създаването на такъв профил е доброволно и е предмет на друг договор, като не е условие за използване на услугите на ПИСТАТА.
4.2 В случай на електронна регистрация (През КИОСК) се подписват многократно действаща декларация, която важи за последващи пилотирания.
4.3 Заявяването на използването на услугата Onboard 13 video от КЛИЕНТ, който има личен профил в социалната мрежа RaceFacer.com, се счита и за изрично съгласие от страна на КЛИЕНТА за получаване на автоматично генериран от системата Onboard 13 имейл на предоставения от него имейл адрес, съдържащ код за достъп до заявения от него и генериран при посещението му видеоклип.

V. Срок за съхранение. Заличаване.

5.1 Еднократна декларация – съхраняват се във визически вид без да подлежат на допълнителна обработка (освен за съхранение) в предвиденият от закона давностен срок относно договорната или наказателна отговорност – 10 години. След изтичане на срока декларацията се унищожава по приетия от фирмата ред за съхранение и унищожаване (комисия с протокол)
5.2 Многократно действаща декларация – в случаите на направена регистрация в социалната мрежа RaceFacer.com през КИОСК на Картинг пистата, декларацията се подписва еднократно и важи за последващи пилотирания. В този случай, след поискване на заличаване на личните данни от клиент те ще бъдат заличени от всички места на обработка. Достъп до име, фамилия, имейл адрес и дата на раждане ще имат Длъжностните лица по защита на личните данни на Фейсрейсър ООД и Картинг пистата до изтичане на 120-месечния срок от последното пилотиране. Целта на запазването е достъп до датата на приемане на Общите условия на пистата и защита срещу предявяване на претенции (10 годишен давностен срок за предявяване на претенции за телесни повреди) След изтичане на срока декларацията се унищожава по приетия от фирмата ред за съхранение и унищожаване (комисия с протокол).

VI. Основни правила за ползване на картинг услугите. Мерки за безопасност

6.1 При пилотирането на картинг КЛИЕНТЪТ са длъжни да използват предпазна екипировка – боне и каска.
6.2 ЗАБРАНЕНО Е пилотирането на картинг с пусната дълга коса (косата трябва да бъде вързана), с шалове или други застрашаващи безопасността аксесоари и дрехи, които биха могли да им попречат по време на шофиране да паднат на пистата или върху карта.
6.3 ОПАСНО е карането на картинг с – отворени обувки (като сандали, джапанки, чехли и т.н.), както и обувки на висок ток. Задължително е връзките на обувките да бъдат здраво завързани.
6.4 Преди пилотиране КЛИЕНТЪТ е длъжен да провери състоянието на основните системи на картинга – кормилна система, спирачна система, ходова част, като пилотира само и единствено в случаи, че те са в изправно състояние.
6.5 КЛИЕНТИТЕ са длъжни да се запознаят предварително с правилата и изискванията на пистата за безопасност, както и да ги спазват през цялото време на пребиваване на територията на пистата.
6.6 Инструкторите на ПИСТАТА имат право да прекратят пилотирането на клиент, който кара опасно, блъска се в други пилоти, не спазва правилата и сигнализацията на пистата, както и във всички случаи на опасно и неадекватно пилотиране. В тези случай, клиента няма право на възстановяване на сумата или части от нея.
6.7 ПИСТАТА не отговаря за инциденти, случили се на Пистата поради неспазване от страна на КЛИЕНТА или на друг пилот, посочените правилата на картинг Пистата или дадените им инструкции, както и за инциденти, причинени от КЛИЕНТА поради неспазване на означения и сигнализация от инструкторите преди/по време на състезание на Пистата.
6.8 ПИСТАТА не носи отговорност и няма задължение да осигурява застраховки, които да компенсират КЛИЕНТИ и/или трети лица при злополуки, предизвикани волно или неволно от самия клиент.
6.9 При причинени от мен вреди на помещенията, пистата, картовете или всяка друга собственост на Делта карт ООД съм задължен да заплатя обезщетение, независимо дали повредата е в следствие на управление на картинга, наблюдаване или участие по какъвто и да е начин в експлоатацията на пистата,

VII. Спорове

7.1 Всички претенции, касаещи предоставянето на картинг услуги и други спортни услуги на пистата следва да бъдат отнесени директно към Делта карт ООД. Претенциите следва да бъдат отправени незабавно, след прекратяване на ползването на услугите, освен ако няма основателна причина за удължаване на срока за предявяване на претенцията.
7.2 Всякакви спорове, които могат да възникнат следва да се уреждат чрез провеждане на преговори между клиента и пистата. В случай, че не може да се постигне споразумение, клиентът може да отнесе спора към компетентния български съд, по адреса на управление на Делта карт ООД.
7.3 При решаване на спорове приложими ще са разпоредбите на действащото българско законодателство.

КАРТИНГЪТ Е ОПАСЕН СПОРТ И ПРИ ИНЦИДЕНТИ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ И ФАТАЛНИ ПОСЛЕДИЦИ!

Информация за действащите правила и конкретни запитвания по конкретни казуси, може да на мерите на уеб адреса на пистата – www.kartinglauta.com, на телефон 0899 907 991, на e-mail privacy@racefacer.com или в управлението на Делта карт ООД, намиращо се на адрес гр. Пловдив, бул. Санкт Петербург до стадион Локомотив. Настоящите общи условия са в сила от датата на тяхното приемане и публикуване на информационното табло на пистата и/или на интернет страницата на пистата kartinglauta.com

Групова декларация – Картинг писта „Лаута“

Контакти

Можете да се свържете с нас
за въпроси, резервации и запитвания.

България, Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ 44
Телефон: +359 893 664380 – Управител
Телефон: +359 899 907991 – Писта
E-mail: deltakart@gmail.com
GPS: 42.13650000, 24.76930000

Работно време: 10:00 – 22:00
Без почивен ден